Geluk in de Zorg

een boek over waar de zorg over zou moeten gaan: mensen gelukkiger maken!

Gelukkige mensen zijn gezonder en gezonde mensen gebruiken minder zorg. Is geluk de sleutel tot een gezonder Nederland? Wat betekent dat dan, voor de manier waarop zorg georganiseerd en verleend wordt? Welke plek heeft geluk in de zorg? Dit zijn de kernvragen die de basis vormden voor 7 jaar onderzoek van VGZ en de Erasmus universiteit naar geluk en voor dit boekje.

Enerzijds staat de vergrijzing voor de deur en nemen welvaartsziektes toe. Anderzijds bieden nieuwe technologische ontwikkelingen en dure geneesmiddelen ons een keur aan medische mogelijkheden. Gevolg: de kosten van ons zorgstelsel blijven stijgen. De druk staat erop. De rek is eruit. Maar passie, inzet en trots zijn de drijvers van de zorg. ‘Waar doen we het voor?’ Nu ligt de nadruk in de zorg nog vaak op zo lang mogelijk leven. Toch zien we steeds meer een verschuiving naar zo gelukkig mogelijk leven. Zelf kunnen kiezen hoe je je leven regisseert, blijkt een grote voorspeller voor geluk. Het geeft bovendien duidelijke handvaten voor de invulling van goede zorg, zorg waarbij de mens centraal staat.

In het boek 'Geluk in Zorg' laten we zien dat sturen op geluk geen utopie hoeft te zijn. U leest hoe zorg weer een middel wordt voor een gelukkiger leven in plaats van een doel op zich. Daarnaast zijn er een interview met geluksprofessor Ruut Veenhoven en zijn er 35 wetenschappelijke inzichten en tips opgenomen, die je geluk kunnen vergroten.

Inhoudsopgave


De inhoud van het boekje is een pleidooi om het begrip 'geluk' een explicietere plek in de zorg te geven. Omdat begrippen als geluk, gezondheid en zorg afhankelijk van de context andere betekenissen hebben, wordt eerst ingegaan op de definitie en de overlap tussen deze begrippen. Doordat deze termen vaak los van de context gebruikt worden, ontstaan en veel misverstanden en begrijpen verschillende werelden elkaar moeizaam.

Na de begrippen in hoofdstuk 2 gedefinieerd te hebben, volgt een pleidooi om binnen de zorg het geluk van mensen beter te meten en vervolgens ook actiever te gaan sturen op geluk. Hier komen onder andere huidige ontwikkelingen en het belang van gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en zorgverlener aan de orde.

Hoofdstuk 4 gaat vervolgens dieper in op bepalende factoren voor ons geluk waarbij de Gelukswijzer als instrument aan de orde komt. In hoofdstuk 5 wordt de potentie van geluk geschetst om gezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren. Hoofdstuk 6 kijkt vervolgens naar de toekomst en eindigt met een oproep aan verschillende partijen om in hun handelen geluk een prominentere plek te geven.

Over de auteur


Pieter van Haren was consultant Zorgvernieuwing / Innovatieleider bij coöperatie VGZ. Hij heeft een achtergrond in de ICT en Bedrijfskunde. Van 2005 tot 2016 was Pieter bij VGZ actief als innovator. Vanuit die functie heeft hij de vele facetten van de zorg leren kennen. Zowel op operationeel niveau via bijvoorbeeld het opzetten van de eerste ketenzorgprogramma’s, de verbinding van zorg en welzijn en gezamenlijke besluitvorming in ziekenhuizen, als op beleidsmatig niveau via onderwerpen als eHealth, preventie en bekostigingsmodellen. Een rode draad door zijn activiteiten is het onderwerp ‘Geluk’. Sinds 2007 loopt vanuit de Erasmus universiteit het Geluksonderzoek, wat onder andere geresulteerd heeft in de gelukswijzer.

Pieter werk momenteel binnen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen als Senior Informatie Analist bij de afdeling Medische Informatie Technologie en volgt de PDEng opleiding tot Klinisch Informaticus aan de TU/Eindhoven.

Gelukswijzer


Geluk

Geluk en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Geluk maakt mensen minder vatbaar voor ziekte en gelukkige mensen schijnen zelfs langer te leven. Erfelijke aanleg en omstandigheden bepalen deels uw geluk; de rest heeft u zelf in de hand. Ongeveer 40% van uw geluk hangt af van de manier waarop u uw leven inricht. Maar hoe moet dat dan - je geluk grijpen?

Gelukswijzer

Wilt u meer grip krijgen op uw eigen geluk? Wilt u wijzer worden over uw geluk of over geluk in het algemeen? Vul dan de online gelukswijzer in. Dat is een site met als ondertitel: ‘Hoe gelukkig ben je? Inzicht in geluk. U vindt er diverse mogelijkheden om meer te weten te komen over (uw eigen) geluk. Vult u de gelukswijzer in, dan doet u mee aan het grote wetenschappelijk geluksonderzoek van de Erasmus Universiteit. De onderzoeksresultaten maken duidelijk waar mensen gelukkig van worden en waarvan juist niet.

Boek bestellen


U kunt het boek bestellen door 15 euro over te maken op het banknummer NL96 RABO 0133 5277 51 tav P. van Haren. Als u bij het onderwerp: 'GelukindeZorg, uw naam en adres' vermeldt, sturen wij u het boek en een kwitantie toe.

Boek lezen

pagina van de
Download het boek hier:

35 keer geluk


De 35 columns over geluk zoals opgenomen in het boekje, zijn gebasseerd op uitgebreidere columns zoals ze eerder verschenen op de site van de gelukswijzer.